Normativa

Les entitats locals en general i els ajuntaments en particular tenen la capacitat de dotar-se d’un ordenament jurídic propi i autònom en el marc territorial del municipi. Aquesta capacitat normativa autònoma, que porta implícita la garantia institucional de l’autonomia local, no pot contenir preceptes contraris a les lleis i a altres disposicions generals.

El ple de la corporació, que està integrat per tots els regidors i és presidit per l’alcalde, és l’òrgan que té potestat per aprovar les ordenances i els reglaments orgànics municipals.

L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment següent:

1.     Aprovació inicial del ple.

2.     Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.

3.     Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple.

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

En aquest apartat podreu consultar totes les ordenances i reglaments municipals i també tota la normativa en matèria d’Administració electrònica: Enllaç al Portal de Transparència