Registre Civil de Juià

És el registre on s’inscriuen els fets que fan referència a l’estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis. L’article 1 de la Llei del registre civil regula què s’hi inscriu:

 • naixement
 • filiació
 • nom i cognoms i canvis de nom i cognoms
 • emancipació i habilitació d’edat
 • matrimoni
 • modificacions judicials de capacitat de les persones
 • declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament de persones
 • declaracions d’absència o defunció
 • nacionalitat i el veïnatge civil
 • pàtria potestat, tutela i altres representacions que fixa la llei
 • defuncions

La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits només es poden impugnar judicialment si se’n sol·licita simultàniament la rectificació al registre.

El registre és públic per aquelles persones que acreditin tenir-hi interès. La llei estableix qui està legitimat per sol·licitar la inscripció en cada supòsit, la documentació necessària i els terminis.

Més informació del Ministeri de Justícia