Edictes (també publicats al DOGC)

Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 495 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del projecte de la segona fase de l'equipament polivalent de Juià
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 427 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11658 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del personal municipal de l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11632 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 170-0 Edicte: 7905 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7804 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7390 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 148-0 Edicte: 7140 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 148-0 Edicte: 7098 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 143-0 Edicte: 6748 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de personal per cobrir temporalment llocs de treball reservats a administratius/ves (subgrup C1)