Edictes (també publicats al DOGC)

Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5282 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic Can Colom
Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5062 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Correcció d'errades de la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/va, publicades al BOP 104, de 29/05/2024
Exercici: 2024 Bop: 104-0 Edicte: 4480 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació de les bases generals i especifiques que regiran el procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'administratiu/va, funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició
Exercici: 2024 Bop: 104-0 Edicte: 4478 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Actualització del règim de retribucions dels membres de la corporació
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3788 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Correcció d'errades de l'edicte d'aprovació de la modificació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 82-0 Edicte: 3452 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Modificació de la delegació d'atribucions del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 82-0 Edicte: 3423 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació de la modificació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Juià per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1204 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva del projecte de la 2a. fase de l'equipament polivalent
Exercici: 2024 Bop: 16-0 Edicte: 320 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Elecció de jutge/ssa de pau substitut/a
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 312 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2024