Edictes (també publicats al DOGC)

Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6850 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva de la desafectació de les finques cadastrals 2418301DG9521N0001XT i 2418317DG9521N0001Q
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6704 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6703 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació de la Memòria Valorada de Restauració del Castell de Juià Fase 2022
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6427 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Delegació de competències plenàries a favor de l'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6408 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Delegació als regidors de la corporació i gestió d'àrees
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6405 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Delegació de la facultat de resoldre llicències quan pugui incórrer en causa d'incompatibilitat l'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 110-0 Edicte: 4812 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 89-0 Edicte: 3724 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Desafectació de les finques que estaven destinades a seu de l'Ajuntament de Juià
Exercici: 2023 Bop: 85-0 Edicte: 3526 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 495 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del projecte de la segona fase de l'equipament polivalent de Juià