Edictes (també publicats al DOGC)

Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1204 AJUNTAMENT DE JUIA - Aprovació definitiva del projecte de la 2a. fase de l'equipament polivalent
Exercici: 2024 Bop: 16-0 Edicte: 320 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Elecció de jutge/ssa de pau substitut/a
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 312 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11395 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'impost sobre béns immobles i l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per a la recollida d'escombraries
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 10783 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Delegació a l'alcalde de la facultat d'acordar els reconeixements extrajudicials de crèdit (REC)
Exercici: 2023 Bop: 243-0 Edicte: 10745 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Juià per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 242-0 Edicte: 10743 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9524 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de les modificacions de les ordenances fiscals 3 i 8
Exercici: 2023 Bop: 207-0 Edicte: 8830 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de l'adhesió al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6850 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva de la desafectació de les finques cadastrals 2418301DG9521N0001XT i 2418317DG9521N0001Q